Skip to main content

Posts

Showing posts from December 19, 2021

Top 50 Mga Popular Na Bible Verses Para Sa Takot (Tagalog Bible Verse)

 Top 50 Mga Popular Na Bible Verses Para Sa Takot Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo: Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manghina, dahil ako, ang Panginoon na iyong Dios, ay sasaiyo kahit saan ka pumaroon. - Josue 1:9 ASND                                                                                                Magpakatatag kayo at magpakatapang. Huwag kayong matatakot sa kanila dahil ang Panginoon na inyong Dios ay kasama ninyo; hindi niya kayo iiwan o pababayaan man. - Deuteronomio 31:6 ASND                                                                                                         Huwag kang mangamba dahil ako ang Dios mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. - Isaias 41:10 ASND                                                                                                                                  Magtiwala kayo sa Panginoon! Magpakatatag