Skip to main content

Top 50 Mga Popular Na Bible Verses Para Sa Takot (Tagalog Bible Verse)


 Top 50 Mga Popular Na Bible Verses Para Sa Takot

 1. Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo: Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manghina, dahil ako, ang Panginoon na iyong Dios, ay sasaiyo kahit saan ka pumaroon. - Josue 1:9 ASND                                                                                               
 2. Magpakatatag kayo at magpakatapang. Huwag kayong matatakot sa kanila dahil ang Panginoon na inyong Dios ay kasama ninyo; hindi niya kayo iiwan o pababayaan man. - Deuteronomio 31:6 ASND                                                                                                       
 3. Huwag kang mangamba dahil ako ang Dios mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. - Isaias 41:10 ASND                                                                                                                               
 4. Magtiwala kayo sa Panginoon! Magpakatatag kayo at huwag mawalan ng pag-asa. Magtiwala lamang kayo sa Panginoon! - Salmo 27:14 ASND                                                                                             
 5. Pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka niya, hindi ka niya iiwan o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. - Deuteronomio 31:8 ASND                                                                                                       
 6. Basta't magpakatatag ka lang at magpakatapang. Sundin mong mabuti ang lahat ng kautusan na ibinigay sa iyo ng lingkod kong si Moises. Huwag mo itong kalilimutan para magtagumpay ka sa lahat ng ginagawa mo. - Josue 1:7 ASND                                                                                     
 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina sa sarili. - 2 Timoteo 1:7 ASND                                                                                                     
 8. Huwag mong kalimutang basahin ang Aklat ng Kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad nang mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. - Josue 1:6 ASND                                                                                                               
 9. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob, kayong mga umaasa sa Panginoon. - Salmo 31:24 ASND                                                                                                                                         
 10. Ang Panginoon ang aking ilaw at Tagapagligtas. Sino ang aking katatakutan? Siya ang nagtatanggol sa akin kaya wala akong dapat katakutan. - Salmo 27:1 ASND                                                                                                                             
 11. Walang makakatalo sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagsama ko kay Moises. Hindi kita iiwan o kaya'y pababayaan. - Josue 1:5 ASND                                                                                                    
 12. Maging listo kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Magpakatapang kayo at magpakatibay. - 1 Corinto 16:13 ASND                                                                                                                                 
 13. Sumagot si Moises sa mga tao, "Huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo at makikita ninyo ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo sa araw na ito." Ang mga Egipciong nakikita ninyo ngayon ay hindi na ninyo makikita pang muli.  - Exodus 14:13 ASND                                                                                       
 14. Panginoong Dios, pinupuri ko kayo dahil sa inyong mga salita at pangako. - Salmo 56:10 ASND                                                                                                   
 15. Huwag kayong mabagabag, at huwag kayong matakot, dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. - Juan 4:27 ASND                                                                                                     
 16. Walang anumang takot sa pag-ibig. Pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Kung natatakot man ang isang tao, ito'y dahil sa takot na maparusahan, at ipinapakita lang nito na hindi pa lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig. - 1 Juan 4:18 ASND                                                                           
 17. Kapag ginawa n'yo ito, bibigyan kayo ng Dios ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y nakay Cristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. - Filipos 4:7 ASND                                                                                                                            
 18. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Dios ang lahat ng pangangailangan n'yo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. - Filipos 4:6 ASND                                                                                                                                                               
 19. Ipagkatiwal n'yo sa kanya ang lahat ng kabalisahan n'yo, dahil nagmamalasakit siya sa inyo. - 1 Pedro 5:7 ASND                                                                                                                                   
 20. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. - Juan 16:33 ASND                                                                                                                                         
 21. Iwasan n'yo ang pagiging sakim sa salapi, Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Dios, "Hinding-hindi ko kayo iiwan o pababayaan man." - Hebreo 13:5 ASND                                                                                                                                                  
 22. Kapag ako'y natatakot, magtitiwala ako sa inyo. - Salmo 56:3 ASND                                                                     
 23. O Dios, pinupuri ko kayo dahil sa inyong pangako. Hindi ako matatakot dahil nagtitiwala ako sa inyo. Ano bang magagawa ng isang hamak na tao sa akin? Wala! - Salmo 56:4 ASND                                                                                                                                                          
 24. Sa oras ng kagipitan ay itatago niya ako sa kanyang templo, at ilalagay niya ako sa ligtas na lugar. - Salmo 27:5 ASND                                                                                                                                    
 25. Ang lahat ng nagagalit sa iyo ay tiyak na mapapahiya at malilito. Ang mga lumalaban sa iyo ay mapapahamak. - Isaias 41:12 ASND                                                                                                                      
 26. Sabihin ninyo sa mga natatakot, "Huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob. Darating ang inyong Dios para maghiganti sa inyong mga kaaway, at ililigtas niya kayo." - Isaias 35:4 ASND                                                                                                                                           
 27. Sapagkat ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal na Dios ng Israel, na iyong Tagapagligtas. Ibibigay ko sa ibang bansa ang Egipto, ang Etiopia, at ang Seba bilang kapalit mo. - Isaias 43:3 ASND                                                                                                                        
 28. Dahil makakaasa ka na babantayan ka ng Panginoon at ilalayo sa kapahamakan. - Kawikaan 3:26 ASND                                                                                                                              
 29. Panibagong kalakasan ako'y kanyang binibigyan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan, upang siya'y aking maparangalan. - Salmo 23:3 ASND                                                                              
 30. Kahit mapaligiran ako ng maraming kawal, hindi ako matatakot. Kahit salakayin nila ako, magtitiwala ako sa Dios. - Salmo 27:3 ASND                                                                                              
 31. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. - Salmo 23:1 ASND                                                                                                                                                    
 32. Hindi siya matatakot sa masamang balita, dahil matatag siya at buong pusong nagtitiwala sa Panginoon. - Salmo 112:7 ASND                                                                                                                                              
 33. Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin, pero hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Dios, na siyang may kakayahan puksain ang katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. - Mateo 10:28 ASND                                                                                                                                                        
 34. Pero agad na nagsalita si Jesus, "Ako ito! Huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob." - Mateo 14:27 ASND                                                                                                             
 35. Hindi ako matatakot dahil nagtitiwala ako sa inyo. Ano bang magagawa ng isang hamak na tao sa akin? Wala! - Salmo 56:11 ASND                                                                                                           
 36. Isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon, ito ang tanging ninanais ko: na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay, upang mamasdan ang kanyang kadakilaan, at hilingin sa kanya ang kanyang patnubay. - Salmo 27:4 ASND                                                                        
 37. Kapag sinasalakay ako ng masasamang tao o ng aking mga kaaway upang patayin, sila ang nabubuwal at natatalo! - Salmo 27:2 ASND                                                                                                                 
 38. Kayo, O Dios ang aking Tagapagligtas. Magtitiwala po ako sa inyo at hindi matatakot. Kayo, Panginoon, ang nagbibigay ng lakas sa akin, at kayo ang aking awit. Kayo nga ang nagligtas sa akin. - Isaias 12:2 ASND                                                                                                                                   
 39. Pero ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong lumikha sa iyo, O Israel: "Huwag kang matakot dahil ililigtas kita. Tinawag kita sa pangalan mo, at ikaw ay akin." - Isaias 43:1 ASND                                                                                                                                             
 40. Kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ang dala n'yong pamalo ang sa akin ay nag-iingat; ang inyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. - Salmo 23:4 ASND                                                                                                                                 
 41. Kapag dumaan ako sa tubig, ako'y kasama mo. Kapag tatawid ka ng mga ilog, hindi ka malulunod. Kapag dumaan ka sa apo'y, hindi ka masusunog; at ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo. - Isaias 43:2 ASND                                                                                                                       
 42. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi n'yo na kailangang makipaglaban pa."- Exodus 14:14 ASND                                                                                                                                                            
 43. Kasama ko ang Panginoon, kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao sa akin? - Salmo 118:6 ASND                                                                                                                                            
 44. Kaya huwag tayong matatakot kahit lumindol man, at gumuho ang mga bundok at bumagsak sa karagatan. - Salmo 46:2 ASND                                                                                            
 45. Sapagkat ako ang Panginoon na iyong Dios. Ako ang nagpapalakas sa iyo at nagsasabing huwag kang matatakot dahil tutulungan kita. - Isaias 41:13 ASND                                                                                
 46. Ang sinumang nananahan sa piling ng Kataas-taasang Dios na Makapangyarihan ay kakalingain niya. - Salmo 91:1 ASND                                                                                                                           
 47. Kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, "Ang Panginoon ang tumutulong sa akin, kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao laban sa akin?" - Hebreo 13:6 ASND                                                                                                                                                             
 48. Masasabi niya sa Panginoon, "Kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. Kayo ang aking Dios na pinagtitiwalaan. - Salmo 91:2 ASND                                                                                                                                                                                   
 49. Iingatan ka niya gaya ng isang libong iniingatan ang kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang pakpak. Iingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan. - Salmo 91:4 ASND                                                                                                                                                       
 50. Walang kasamaan, kalamidad o anumang salot ang darating sa iyo o sa iyong tahanan. - Salmo 91:10 ASND                                                                                                                                                                                   

Comments

MOST VIEWED

GIVE THANKS TO THE HOLY ONE | MANANATILI (LYRICS) - STILL TAGALOG VERSION | CHRISTIAN WORSHIP SONG

GIVE THANKS TO THE HOLY ONE Mananatili  Ikaw lamang Panginoon Kaagapay saan man naroon Suliranin man ay dumating Ikaw lamang O Diyos ang sasambahin Panginoon ko sa 'Yo lamang Mananatili kailan pa man Kapahingahan sa'Yo nakamtan Kapangyarihan Ikaw ang pinagmulan Suliranin man ay dumating Ikaw lamang O Diyos ang sasambahin Panginoon ko sa 'Yo lamang Mananatili kailan pa man Suliranin man ay dumating Ikaw lamang O Diyos ang sasambahin Panginoon ko sa 'Yo lamang Mananatili kailan pa man Kapahingahan sa'Yo nakamtan Kapangyarihan, Ikaw ang pinagmulan Suliranin man ay dumating Ikaw lamang O Diyos ang sasambahin Panginoon ko sa 'Yo lamang Mananatili kailan pa man Suliranin man ay dumating Ikaw lamang O Diyos ang sasambahin Panginoon ko sa 'Yo lamang Mananatili kailan pa man Video Credit: Mananatili YOU MAY ALSO LIKE: HIGIT SA LAHAT (LYRICS) | WORSHIP SONG LEAD ME LORD (LYRICS) | WORSHIP SONG LIFT UP YOUR HANDS (LYRICS) | WORSHIP SONG RELATED POSTS: AUG

Ang Buhay Ng Kristiyano Ay Masayang Tunay Lyrics | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One Ang Buhay Ng Kristiyano Ay Masayang Tunay Lyrics Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay, masayang tunay Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay I’ve got spirit in my HANDS God Is keeping me alive He’s keeping me alive, keeping me alive I’ve got spirit in my HANDS God Is keeping me alive Jesus is keeping me alive   Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay, masayang tunay Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay   I’ve got spirit in my HEAD God Is keeping me alive He’s keeping me alive, keeping me alive I’ve got spirit in my HEAD God Is keeping me alive Jesus is keeping me alive   Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay, masayang tunay Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay   I’ve got spirit in my SHOULDER God Is keeping me alive He’s keeping me alive, keeping me alive I’ve got spirit in my SHOULDER God Is keeping me alive Jesus is keeping me alive   Ang buhay

Diyos Ka Sa Amin Lyrics - Hope Filipino Worship | Tagalog Worship Song | Give Thanks To The Holy One

GIVE THANKS TO THE HOLY ONE Diyos Ka Sa Amin  Lyrics O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko Ginawa Mo'ng lahat Pag-ibig Mo ay tapat at wagas O Diyos, wala nang papantay  Sa kabutihan Mo Ang ngalan Mo'y itataas sa buhay ko Sundin ang loob Mo iparinig ang nais Mo Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin Panginoong Hesus, purihin Ka Dakilain Ka sa buhay ko aking Ama O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko Ginawa Mo'ng lahat Pag-ibig Mo ay tapat at wagas O Diyos, wala nang papantay Sa kabutihan Mo Ang ngalan Mo'y itataas sa buhay ko Sundin ang loob Mo iparinig ang nais Mo Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin Panginoong Hesus, purihin Ka Dakilain Ka sa buhay ko aking Ama Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin Panginoong Hesus, purihin Ka Dakilain Ka sa buhay ko Di nagbabago, Diyos Ka

GIVE THANKS TO THE HOLY ONE | PUSONG DALISAY (LYRICS) - A PURE HEART TAGALOG VERSION | WORSHIP SONG

GIVE THANKS TO THE HOLY ONE Pusong Dalisay Isang pusong dalisay ang aking nais Nalikhain Mo O Diyos para sa akin Isang pusong dalisay ang aking nais Nalikhain Mo O Diyos para sa akin Isang pusong tapat Na sayo'y nagmamahal Isang pusong sayo'y Walang alinlangan Isang pusong tinitibok Na ika'y parangalan Handog ko't pagpupuri Sa'yo lamang alay Isang pusong dalisay ang aking nais Nalikhain Mo O Diyos para sa akin Isang pusong dalisay ang aking nais Nalikhain Mo O Diyos para sa akin Isang pusong tapat Na sayo'y nagmamahal Isang pusong sayo'y Walang alinlangan Isang pusong tinitibok Na ika'y parangalan Handog ko't pagpupuri Sa'yo lamang alay Isang pusong tapat Na sayo'y nagmamahal Isang pusong sayo'y Walang alinlangan Isang pusong tinitibok Na ika'y parangalan Handog ko't pagpupuri Sa'yo lamang alay Handog ko't pagpupuri Handog ko't pagpupuri Video Credit: Pusong Dalisay YOU MAY ALSO LIKE: A CHILD'S PRAYER (LYRICS) | W

What Does The Bible Say About Healing (Tagalog/Filipino) | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One What Does The Bible Say About Healing Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway; binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. - Isaias 53:5 Ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at aalagaan ka niya. Hindi niya pababayaan ang mga matuwid magpakailanman. - Salmo 55:22 Huwag kang mangamba dahil ako ang Dios mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. – Isaias 41:10 "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. - Mateo 11:28 Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, " Sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan." Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan, nang sa ganoon ay lagi kong maranasan ang kapangy