Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2021

Top 12 Bible Verses Na Makakatulong Para Patuloy Na Magtiyaga

 Top 12 Bible Verses Na Makakatulong Para Patuloy Na Magtiyaga (Pagnilayin at Isapuso) Pero kung ang inaasahan nati'y wala pa, maghihintay tayo nang may pagtitiyaga. - Roma 8:25 ASND                                                                                                                                                                            Tularan n'yo ang pagtitiyaga at pagtitiis ng mga propeta na mga tagapagsalita ng Panginoon. - Santiago 5:10 ASND                                                                                                                                                                            Ngunit ikaw, Timoteo, alam mo lahat ang itinuturo mo, ang aking pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at pagtitiis. - 2 Timoteo 3:19 ASND                                                                                                                                                                            Pinatunayan namin sa l

Top 50 Mga Popular Na Bible Verses Para Sa Takot (Tagalog Bible Verse)

 Top 50 Mga Popular Na Bible Verses Para Sa Takot Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo: Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manghina, dahil ako, ang Panginoon na iyong Dios, ay sasaiyo kahit saan ka pumaroon. - Josue 1:9 ASND                                                                                                Magpakatatag kayo at magpakatapang. Huwag kayong matatakot sa kanila dahil ang Panginoon na inyong Dios ay kasama ninyo; hindi niya kayo iiwan o pababayaan man. - Deuteronomio 31:6 ASND                                                                                                         Huwag kang mangamba dahil ako ang Dios mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. - Isaias 41:10 ASND                                                                                                                                  Magtiwala kayo sa Panginoon! Magpakatatag