Skip to main content

Posts

Showing posts from September 30, 2020

Bible Verse Of The Day Tagalog September 30 2020 Give Thanks To The Holy One

Bible Verse Of The Day Tagalog September 30 2020 Give Thanks To The Holy One Verse Of The Day Ang kapangyarihan ng Dios ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay nang may kabanalan. Itoʼy sa pamamagitan ng pagkakakilala natin sa kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. - 2 Pedro 1:3 Full Chapter 2 PEDRO 1 Pagbati Mula kay Pedro 1   Mula kay  Simon Pedro na lingkod at apostol ni Jesu-Cristo. Mahal kong  mga  kapatid na  kabahagi sa napakahalagang pananampalataya na tinanggap din namin. Ang pananampalatayang itoʼy ibinigay sa atin ni Jesu-Cristo na ating Dios at Tagapagligtas, dahil matuwid siya. 2 Sumainyo nawa ang higit pang biyaya at kapayapaan dahil sa pagkakakilala ninyo sa ating Dios at Panginoong Jesu-Cristo. Pinili Tayo ng Dios na Maging mga Anak Niya 3 Ang kapangyarihan ng Dios ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay nang may kabanalan. Itoʼy sa pamamagitan ng pagkakakilala natin sa k