Skip to main content

Posts

Showing posts from September 24, 2020

Bible Verse Of The Day Tagalog September 24 2020 Give Thanks To The Holy One

Bible Verse Of The Day Tagalog September 24 2020 Give Thanks To The Holy One Verse Of The Day Maging maawain kayo tulad ng inyong Ama. - Lucas 6:36 Full Chapter LUCAS 6 Ang Tanong tungkol sa Araw ng Pamamahinga 1 Isang Araw ng Pamamahinga, napadaan sina Jesus sa triguhan. Namitas ng trigo ang mga tagasunod niya at niligis  ito sa mga kamay nila, at pagkatapos ay kinain ang mga butil.  2 Kaya sinabi ng ilang Pariseo, “Bakit kayo gumagawa ng ipinagbabawal sa Araw ng Pamamahinga?”  3 Sinagot sila ni Jesus, “Hindi ba ninyo nabasa  sa Kasulatan  ang ginawa ni David nang magutom siya at ang mga kasamahan niya?  4 Pumasok siya sa bahay ng Dios at kumuha ng tinapay na inihandog sa Dios at kinain ito. Binigyan din niya ang mga kasamahan niya.  Hindi sila nagkasala,  kahit na  ayon sa Kautusan,  ang mga pari lang ang may karapatang kumain niyon.”  5 At sinabi pa ni Jesus sa kanila, “ Ako na  Anak ng Tao ang siyang makapagsasabi kung ano ang nararapat gawin sa Araw ng Pamamahinga.” Ang Lalaking P