Skip to main content

Posts

Showing posts from September 22, 2020

Bible Verse Of The Day Tagalog September 22 2020 Give Thanks To The Holy One

Bible Verse Of The Day Tagalog September 22 2020 Give Thanks To The Holy One Verse Of The Day Kaya tandaan ninyo: anuman ang hilingin ninyo sa Dios sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo ito, at matatanggap nga ninyo. - Marcos 11:24   Full Chapter MARCOS 11 Ang Matagumpay na Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem 1 Nang malapit na sina Jesus sa Jerusalem,  tumigil  sila sa Bundok ng mga Olibo malapit sa  mga nayon ng  Betfage at Betania.  Pinauna ni Jesus ang dalawa niyang tagasunod.  2 Sinabi niya sa kanila, “Pumunta kayo sa susunod na nayon. Pagpasok nʼyo roon, makikita ninyo ang isang batang asno na nakatali, na hindi pa nasasakyan ng kahit sino. Kalagan ninyo at dalhin dito.  3 Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalagan ang asno, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at ibabalik din agad.”  4 Kaya lumakad ang dalawa, at nakita nga nila ang asno sa tabi ng daan, na nakatali sa pintuan ng isang bahay. Nang kinakalagan na nila ang asno,  5 tinanong sila ng mga taong nak