Skip to main content

Posts

Showing posts from September 20, 2020

Bible Verse Of The Day September 20 2020 Give Thanks To The Holy One

Bible Verse Of The Day September 20 2020 Give Thanks To The Holy One  Verse Of The Day Huwag ninyong isipin na ang nais ko ay malugod sa akin ang tao. Hindi! Ang nais ko ay malugod sa akin ang Dios. Kung ang ikalulugod ng tao ang hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ni Cristo. - Galacia 1:10 Full Chapter   GALACIA 1 1-2   Mula kay  Pablo na isang apostol, kasama ang lahat ng kapatid dito. Ang pagka-apostol ko ay hindi galing sa tao o sa pamamagitan ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesu-Cristo at ng Dios Ama na muling bumuhay sa kanya mula sa kamatayan. Mahal kong mga kapatid  sa mga iglesya  diyan sa Galacia: 3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Dios Ama at sa ating Panginoong Jesu-Cristo.  4 Inialay ni Cristo ang sarili niya para sa mga kasalanan natin, ayon sa kalooban ng ating Dios at Ama. Ginawa niya ito para mailigtas tayo sa kasamaan nitong kasalukuyang mundo.  5 Purihin natin ang Dios magpakailanman! Amen. Iisa Lang ang Magandang Balita 6 Nagtaka ako dahil ang