Skip to main content

Posts

Showing posts from September 19, 2020

Bible Verse Of The Day Tagalog September 19 2020 Give Thanks To The Holy One

Bible Verse Of The Day Tagalog September 19 2020 Give Thanks To The Holy One Verse Of The Day Pero sumagot si Jesus, “Sinasabi sa Kasulatan, ‘Hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao kundi sa bawat salita ng Dios.’ -  Mateo 4:4   Full Chapter  MATEO 4 Ang Pagtukso kay Jesus 1 Pagkatapos nito, dinala ng  Banal na  Espiritu si Jesus sa ilang upang tuksuhin ng diyablo.  2 Doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 araw at 40 gabi, kaya nagutom siya.  3 Dumating ang Manunukso at sinabi sa kanya, “Kung ikaw nga ang Anak ng Dios, gawin mong tinapay ang mga batong ito.”   4 Pero sumagot si Jesus, “Sinasabi sa Kasulatan, ‘Hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao kundi sa bawat salita ng Dios.’ ” 5 Dinala naman siya ng diyablo sa  Jerusalem, ang  banal na lungsod, doon sa pinakamataas na bahagi ng templo.  6 At sinabi niya kay Jesus, “Kung ikaw nga ang Anak ng Dios, tumalon ka. Sapagkat sinasabi sa Kasulatan, ‘Uutusan ng Dios ang kanyang mga anghel na ingatan ka. At aalalayan ka nila upang hindi tumama ang