Skip to main content

Posts

Showing posts from September 7, 2020

Verse Of The Day | Give Thanks To The Holy One

 Give Thanks To The Holy One Verse Of The Day Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin, dahil mabait ako at mababang-loob. Makakapagpahinga kayo. - Mateo 11:28-29 Full Chapter MATEO 11 Si Jesus at si Juan na Tagapagbautismo 1 Matapos turuan ni Jesus ang kanyang 12 tagasunod, umalis siya sa lugar na iyon upang magturo at mangaral sa mga karatig lugar. 2 Nang nasa bilangguan si Juan  na tagapagbautismo , narinig niya ang mga ginagawa ni Jesus, kaya inutusan niya ang kanyang mga tagasunod  3 upang tanungin si Jesus, “Kayo na po ba ang inaasahan naming darating o maghihintay pa kami ng iba?”  4 Sumagot si Jesus sa kanila, “Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang narinig at nakita ninyo:  5 Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga lumpo, gumagaling ang mga may malubhang sakit sa balat, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipi