Skip to main content

Posts

Showing posts from September 2, 2020

Verse Of The Day | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One Verse Of The Day At bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan - Efeso 6:10 Full Chapter Aral sa mga Magulang at mga Anak 1 Mga anak, sundin nʼyo ang mga magulang nʼyo dahil ito ang nararapat gawin  bilang mga mananampalataya  sa Panginoon.  2 “Igalang nʼyo ang inyong amaʼt ina.” Ito ang unang utos na may kasamang pangako.  3 At ito ang pangako,  “Giginhawa ka at hahaba ang buhay mo rito sa lupa.” 4 At kayo namang mga magulang,  huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, palakihin ninyo sila nang may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Aral sa mga Alipin at mga Amo 5 Mga alipin, sundin nʼyo ang inyong mga amo rito sa lupa nang may katapatan, paggalang at pagkatakot na parang si Cristo ang pinaglilingkuran ninyo.  6 Gawin nʼyo ito nang kusang-loob hindi dahil nakatingin sila para silaʼy malugod, kundi dahil mga alipin kayo ni Cristo na gumagawa ng kalooban ng