Skip to main content

Posts

Showing posts from August 31, 2020

What Does The Bible Say About Hope | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One What Does The Bible Say About Hope Bible Verse  At hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Dios sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. - Roma 5:5 Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Dios. - Roma 5:4 Ngunit binabantayan ng Panginoon ang mga may takot sa kanya, sila na nagtitiwala sa kanyang pag-ibig. - Salmo 33:18 Ligtas na tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasang ito. Umaasa tayo dahil wala pa ang inaasahan natin. Aasa pa ba tayo kung nariyan na ang ating inaasahan? - Roma 8:24 Panginoon, bigyan nʼyo ako ng kalakasan ayon sa inyong pangako upang ako ay patuloy na mabuhay; at huwag nʼyong hayaan na mabigo ako sa pag-asa ko sa inyo. - Salmo 119:116 Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob, kayong mga umaasa sa Panginoon. - Salmo 31:24 dahil umaasa k