Skip to main content

Posts

Showing posts from August 27, 2020

What Does The Bible Say About Resurrection | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One What Does The Bible Say About Resurrection Bible Verse Binuhay kayong muli kasama ni Cristo, kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Cristo na nakaupo sa kanan ng Dios. -  Colosas 3:1 At kung si Cristo'y hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral, at wala ring silbi ang inyong pananampalataya. - 1 Corinto 15:14 Sapagkat nanalig si Abraham na kung mamamatay si Isaac, muli siyang bubuhayin ng Dios. At ganoon nga ang nangyari - parang bumalik sa kanya si Isaac mula sa kamatayan. - Hebreo 11:19 "At ikaw Daniel, ipagpatuloy mo ang iyong gawain. Mamamatay ka, pero bubuhayin kang muli sa mga huling araw upang tanggapin ang iyong gantimpala na inihanda para sa iyo." - Daniel 12:13 At kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayong muli tulad ng muli niyang pagkabuhay. - Roma 6:5 Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit kapag ito&