Skip to main content

Posts

Showing posts from August 8, 2020

What Does The Bible Say About Healing | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One What Does The Bible Say About Healing Bible Verse  Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway; binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. -  Isaias 53:5 Ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at aalagaan ka niya. Hindi niya pababayaan ang mga matuwid magpakailanman. -  Salmo 55:22 Huwag kang mangamba dahil ako ang Dios mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo.  –  Isaias 41:10 "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. -  Mateo 11:28 Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, " Sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan." Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan, nang sa ganoon ay lagi kong mar

What Does The Bible Say About Peace | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One What Does The Bible Say About Peace Bible Verse  Ipamuhay n ʼ yo ang lahat ng natutunan n ʼ yo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa, at sasainyo ang Dios na nagbibigay ng kapayapaan. – Filipos 4:9 Panginoon, bigyan n ʼ yo nang lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo.  – Isaias 26:3 Ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng makasalanang pagkatao ay kamatayan, pero ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng Banal na Espiritu ay kapayapaan at buhay na walang hanggan. – Roma 8:6 “Huwag kayong mabagabag, at huwag kayong matakot, dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo.- Juan 14:27 Kapag ginawa n ʼ yo ito, bibigyan kayo ng Dios ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo ʼ y nakay Cristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. – FILIPOS 4:7 Paghariin ninyo s

Ang Buhay Ng Kristiyano Ay Masayang Tunay Lyrics | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One Ang Buhay Ng Kristiyano Ay Masayang Tunay Lyrics Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay, masayang tunay Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay I’ve got spirit in my HANDS God Is keeping me alive He’s keeping me alive, keeping me alive I’ve got spirit in my HANDS God Is keeping me alive Jesus is keeping me alive   Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay, masayang tunay Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay   I’ve got spirit in my HEAD God Is keeping me alive He’s keeping me alive, keeping me alive I’ve got spirit in my HEAD God Is keeping me alive Jesus is keeping me alive   Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay, masayang tunay Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay   I’ve got spirit in my SHOULDER God Is keeping me alive He’s keeping me alive, keeping me alive I’ve got spirit in my SHOULDER God Is keeping me alive Jesus is keeping me alive   Ang buhay

Unang Alay Lyrics | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One Unang Alay Lyrics Kunin at tanggapin a ng alay na ito Mga biyayang nagmula s a pagpapala mo Tanda ng bawat pusong  'pagkat inibig Mo Ngayo'y nananalig, n agmamahal sa'Yo Tinapay na nagmula s a butil ng trigo Pagkaing nagbibigay n g buhay mo At alak na nagmula s a isang tangkay ng ubas Inuming nagbibigay lakas Kunin at tanggapin a ng alay na ito Mga biyayang nagmula s a pagpapala mo Tanda ng bawat pusong  'pagkat inibig Mo Ngayo'y nananalig, n agmamahal sa'Yo Lahat ng mga lungkot l igaya't pagsubok Lahat ng lakas a t kahinaan ko Inaalay kong lahat b uong pagkatao Ito ay isusunod sa'Yo Kunin at tanggapin a ng alay na ito Mga biyayang nagmula s a pagpapala mo Tanda ng bawat pusong  'pagkat inibig Mo Ngayo'y nananalig, n agmamahal sa'Yo Ngayo'y nananalig, n agmamahal sa'Yo

Kailan Pa Lyrics | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One Kailan Pa Lyrics Kailan pa ibibigay a ng buhay mo't lakas Sa Kanya na nagbigay sa'yo  Nang buhay na wagas Ang pangalan Niyang banal Kailan mo itatanyag Kung wala ng pagkakataon At huli na ang lahat Kung ang araw mo'y lumipas na Makuha mo pa kayang siya'y paglingkuran Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos Kung hindi ngayon kailan pa Kailan pa ibibigay a ng buhay mo't lakas Sa Kanya na nagbigay sa'yo  Nang buhay na wagas Ang pangalan Niyang banal Kailan mo itatanyag Kung wala ng pagkakataon At huli na ang lahat Kung ang araw mo'y lumipas na Makuha mo pa kayang siya'y paglingkuran Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos Kung hindi ngayon kailan pa Kung ang araw mo'y lumipas na Makuha mo pa kayang siya'y paglingkuran Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos Kung hindi ngayon kailan pa Kung hindi ngayon Kailan pa

Every Mom's Prayer for Her Child | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One Every Mom's Prayer For Her Child Bible Verse For The Children  Huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayoʼy nasa inyong mga bahay at kapag naglalakad, kapag nakahiga, at kapag babangon kayo. - Deuteronomio 6:6-7 Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pigilan, dahil ang mga katulad nila ay kabilang sa kaharian ng Dios. - Mateo 19:14 Ituro sa bata ang tamang pag-uugali, at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. - Kawikaan 22:6 Pero sumagot ang Panginoon, “Makakalimutan ba ng isang ina ang kanyang anak? Hindi ba niya pagmamalasakitan ang isinilang niyang sanggol? Maaaring makalimot ang isang ina, pero ako, hindi makalilimot sa inyo! “O Jerusalem, hinding-hindi kita malilimutan. Isinulat ko ang pangalan mo sa aking mga palad. Palagi kong iniisip na maitayong muli ang iyong mga

Ako'y Magpupuri Sa Panginoon Lyrics | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One Ako'y Magpupuri Sa Panginoon Lyrics | Guitar Version Ako'y magpupuri sa Panginoon Ako'y magpupuri sa Panginoon Ako'y magpupuri sa Panginoon Purihin natin ang Panginoon Ako'y magpupuri sa Panginoon Ako'y magpupuri sa Panginoon Ako'y magpupuri sa Panginoon Purihin natin ang Panginoon Purihin si Yahweh pagkat Siya ay mabuti Kanyang inililigtas ang mga api Magpupuring lahat ang Iyong nilalang Sa pag-ibig na walang hanggan Ako'y magpupuri sa Panginoon Ako'y magpupuri sa Panginoon Ako'y magpupuri sa Panginoon Purihin natin ang Panginoon Ako'y magpupuri sa Panginoon Ako'y magpupuri sa Panginoon Ako'y magpupuri sa Panginoon Purihin natin ang Panginoon Purihin si Yahweh pagkat Siya ay mabuti Kanyang inililigtas ang mga api Magpupuring lahat ang Iyong nilalang Sa pag-ibig na walang hanggan

Dakilang Katapatan Cover Lyrics | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One Dakilang Katapatan Lyrics Sadyang kay buti ng ating Panginoon Nagtatapat sa habang panahon Maging sa kabila ng ating pagkukulang Biyaya nya'y patuloy na laan Katulad ng pagsinag ng gintong araw Patuloy Siyang nagbibigay tanglaw Kaya sa puso ko't damdamin Katapatan Nya'y aking pupurihin Dakila Ka O Diyos t apat Ka ngang tunay Magmula pa sa ugat ng aming lahi Mundo'y magunaw man Maaasahan Kang lagi Maging hanggang wakas nitong buhay Kaya O Diyos Ika'y aking pupurihin Sa buong mundo'y aking aawitin Dakila ang Iyong katapatan Pag-ibig Mo'y walang hanggan Dakila Ka O Diyos t apat Ka ngang tunay Magmula pa sa ugat ng aming lahi Mundo'y magunaw man  Maaasahan Kang lagi Maging hanggang wakas nitong buhay Dakila Ka  O Diyos sa habang panahon Katapatan Mo'y matibay na sandigan Sa bawat pighati tagumpay man ay naroon Daluyan ng pag-asa kung kailanga'y hinahon Pag-ibig Mong alay sa akin  Noon hanggang ngayon Dakila Ka, Dakila Ka,

Diyos Ka Sa Amin Cover Lyrics | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One Diyos Ka Sa Amin  Lyrics O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko Ginawa Mo'ng lahat Pag-ibig Mo ay tapat at wagas O Diyos, wala nang papantay  Sa kabutihan Mo Ang ngalan Mo'y itataas sa buhay ko Sundin ang loob Mo iparinig ang nais Mo Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin Panginoong Hesus, purihin Ka Dakilain Ka sa buhay ko aking Ama O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko Ginawa Mo'ng lahat Pag-ibig Mo ay tapat at wagas O Diyos, wala nang papantay Sa kabutihan Mo Ang ngalan Mo'y itataas sa buhay ko Sundin ang loob Mo iparinig ang nais Mo Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin Panginoong Hesus, purihin Ka Dakilain Ka sa buhay ko aking Ama Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin Panginoong Hesus, purihin Ka Dakilain Ka sa buhay ko Di nagbabago, Diyos Ka

Relaxing Music Instrumental | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One Relaxing Music Instrumental Bible Verse About Rest Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan.   - Mateo 11:28 Sa Dios lang ako may kapahingahan; ang kaligtasan koʼy nagmumula sa kanya. - Salmo 62:1 Ito pa ang sinabi ng  Panginoon , “Tumayo kayo sa mga kanto at magmasid kayo nang mabuti. Magtanong kayo kung alin ang dati at mabuting daan, at doon kayo dumaan. At makakamtan ninyo ang kapayapaan. Pero sinabi ninyo, ‘Hindi kami dadaan doon. - Jeremias 6:16 Kaya nakakatulog ako ng mapayapa, dahil binabantayan nʼyo ako, O Panginoon. - Salmo 4:8 Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan, patungo sa tahimik na batisan akoʼy kanyang inaakay. - Salmo 23:1-2 Ang sinumang nananahan sa piling ng Kataas-taasang Dios na Makapangyarihan ay kakalingain niya. Masasabi niya sa Panginoon, “Kayo ang kumakalinga sa akin