Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2020

Bible Verse Of The Day Tagalog September 30 2020 Give Thanks To The Holy One

Bible Verse Of The Day Tagalog September 30 2020 Give Thanks To The Holy One Verse Of The Day Ang kapangyarihan ng Dios ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay nang may kabanalan. Itoʼy sa pamamagitan ng pagkakakilala natin sa kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. - 2 Pedro 1:3 Full Chapter 2 PEDRO 1 Pagbati Mula kay Pedro 1   Mula kay  Simon Pedro na lingkod at apostol ni Jesu-Cristo. Mahal kong  mga  kapatid na  kabahagi sa napakahalagang pananampalataya na tinanggap din namin. Ang pananampalatayang itoʼy ibinigay sa atin ni Jesu-Cristo na ating Dios at Tagapagligtas, dahil matuwid siya. 2 Sumainyo nawa ang higit pang biyaya at kapayapaan dahil sa pagkakakilala ninyo sa ating Dios at Panginoong Jesu-Cristo. Pinili Tayo ng Dios na Maging mga Anak Niya 3 Ang kapangyarihan ng Dios ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay nang may kabanalan. Itoʼy sa pamamagitan ng pagkakakilala natin sa k

Bible Verse Of The Day September 29 2020 Tagalog Give Thanks To The Holy One

Bible Verse Of The Day September 29 2020 Tagalog Give Thanks To The Holy One Verse Of The Day na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka nang buong puso na muli siyang binuhay ng Dios, maliligtas ka - Roma 10:9 Full Chapter ROMA 10 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at dalangin sa Dios ay ang kaligtasan ng aking mga kalahing Judio.  2 Ako na rin ang makakapagpatunay na masigasig sila sa kanilang paglilingkod sa Dios, kaya nga lang ay hindi ayon sa katotohanan.  3 Itoʼy sa dahilang hindi nila alam kung paano itinuturing ng Dios na matuwid ang isang tao. Nagsikap silang gumawa ng sariling pamamaraan sa halip na sundin nila ang pamamaraan ng Dios.  4 Sapagkat  hindi nila alam na  si Cristo ang hangganan ng Kautusan. Dahil sa kanyang ginawa, ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay itinuturing ng Dios na matuwid. Ang Kaligtasan ay para sa Lahat 5 Ganito ang isinulat ni Moises tungkol sa taong itinuturing ng Dios na matuwid batay sa Kautusan: “Ang taong sumusunod

Bible Verse Of The Day Tagalog September 28 2020 Give Thanks To The Holy One

Bible Verse Of The Day Tagalog September 28 2020 Give Thanks To The Holy One Verse Of The Day Pin atawad nʼyo ang kasamaan ng inyong mga mamamayan;inalis nʼyo ang lahat ng aming kasalanan. - Salmo 85:2 Full Chapter SALMO 85 Panalangin para sa Kabutihan ng Bansa 1   Panginoon , naging mabuti kayo sa inyong lupain. Ibinalik nʼyo sa magandang kalagayan ang Israel. 2 Pinatawad nʼyo ang kasamaan ng inyong mga mamamayan; inalis nʼyo ang lahat ng aming kasalanan. 3 Inalis nʼyo na rin ang inyong matinding galit sa amin. 4   Minsan pa,  O Dios, na aming Tagapagligtas, ibalik nʼyo kami sa magandang kalagayan. Kalimutan nʼyo na ang inyong galit sa amin. 5 Habang buhay na ba kayong magagalit sa amin, hanggang sa aming mga salinlahi? 6 Hindi nʼyo na ba kami ibabalik sa magandang kalagayan upang kami ay magalak sa inyo? 7   Panginoon , ipakita nʼyo sa amin ang inyong pag-ibig at kami ay iligtas. 8 Pakikinggan ko ang sasabihin ng  Panginoong  Dios, dahil mangangako siya ng kapayapaan sa atin na kanya

What Does The Bible Say About Forgiveness Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One What Does The Bible Say About Forgiveness  Bible Verse  Patawarin nʼyo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. - Mateo 6:12 Kahit pitong beses pa siyang magkasala sa iyo sa maghapon, kung pitong beses din siyang hihingi ng tawad sa iyo ay patawarin mo. - Lucas 17:4 Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isaʼt isa. At magpatawad kayo sa isaʼt isa gaya ng pagpapatawad ng Dios sa inyo dahil kay Cristo. - Efeso 4:32 Magpasensiyahan kayo sa isaʼt isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kaninuman, dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. - Colosas 3:13 Hindi na siya mananagot sa lahat ng nagawa niyang kasalanan at dahil sa ginawa niyang matuwid,  patuloy  siyang mabubuhay. - Ezekiel 18:22 Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Dios ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. - 1 Juan 1:9 ngunit ang mga nagtitiwa

Bible Verse Of The Day Tagalog September 27 2020 Give Thanks To The Holy One

  Bible Verse Of The Day Tagalog September 27 2020 Give Thanks To The Holy One Verse Of The Day Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Dios ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon.  - Roma 6:23 Full Chapter ROMA 6 Ang Bagong Buhay kay Cristo 1 Ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Dios sa atin?  2 Aba, hindi maaari! Hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin.  3 Hindi ba ninyo alam na noong binautismuhan tayo kay Jesu-Cristo, nangangahulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan?  4 Kaya noong binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Kung paanong binuhay muli si Cristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. 5 At kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayong muli  tulad ng muli niyang pagkabuhay.  6 Alam nat