Skip to main content

Translate

WHAT DOES THE BIBLE SAY ABOUT "PEACE" - TAGALOG BIBLE VERSE | GIVE THANKS TO THE HOLY ONE

GIVE THANKS TO THE HOLY ONE

 

What Does The Bible Say About Peace

 • Ipamuhay nʼyo ang lahat ng natutunan nʼyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa, at sasainyo ang Dios na nagbibigay ng kapayapaan. – Filipos 4:9

 • Panginoon, bigyan nʼyo nang lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo. – Isaias 26:3

 • Ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng makasalanang pagkatao ay kamatayan, pero ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng Banal na Espiritu ay kapayapaan at buhay na walang hanggan. – Roma 8:6

 • Huwag kayong mabagabag, at huwag kayong matakot, dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo.- Juan 14:27

 • Kapag ginawa nʼyo ito, bibigyan kayo ng Dios ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayoʼy nakay Cristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. – Filipos 4:7


 • Paghariin ninyo sa mga puso nʼyo ang kapayapaan ni Cristo. Sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Dios upang mamuhay nang mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat.- Colosas 3:15

 • Ang taong maibigin sa kapayapaan at nagpapalaganap nito ay nagdudulot ng maayos na relasyon sa iba. – Santiago 3:18


 • At dahil dito, magpupuri sila sa akin. Ilalagay ko sila sa magandang kalagayan, sa malayo man o nasa malapit. Pagagalingin ko sila. Ako, ang Panginoon, ang nagsasabi nito. – Isaias 57:19

 • Kayong mga mamamayan ng Dios ay titira sa mapayapang tahanan at ligtas sa kapahamakan. At wala nang gagambala sa inyo. – Isaias 32:18

 • Ipagkatiwala nʼyo sa kanya ang lahat ng kabalisahan nʼyo, dahil nagmamalasakit siya sa inyo. – 1 Pedro 5:7

 • Mabuti ang asin, pero kung mawalan ng lasa, wala nang magagawa upang ibalik ang lasa nito. Dapat maging tulad kayo sa asin na nakakatulong sa tao. Tulungan ninyo ang isaʼt isa upang maging mapayapa ang pagsasamahan ninyo.” – Marcos 9:50

 • Pagpasok nʼyo sa alin mang bahay, sabihin muna ninyo, ‘Maghari nawa ang kapayapaan sa tahanang ito.’ – Lucas 10:5

 • Nawaʼy ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan ang siya ring magbigay sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon, maging anuman ang kalagayan ninyo. At patnubayan nawa kayong lahat ng Panginoon. – 2 Tesalonica 3:16

 • Pero ang masasama ay hindi magkakaroon ng kapayapaan, sabi ng Panginoon. – Isaias 48:22

 • Kung mag-aalay kayo ng handog para sa mabuting relasyon, ialay ninyo ito sa paraang katanggap-tanggap sa akin. - Leviticus 19:5

 • Ang kaunting pagkain na pinagsasaluhan nang may kapayapaan ay higit na mabuti kaysa sa maraming pagkain ngunit may alitan. – Kawikaan 17:1

 • Mas mabuti pang magkaroon ng isang dakot na pagkain pero may kapayapaan, kaysa sa maraming pagkain pero hirap na hirap naman sa pagtatrabaho at nauuwi lang sa wala ang lahat. Para ka lang humahabol sa hangin. – Mangangaral 4:6

 • Kaya pagsikapan nating gawin lagi ang mga bagay na magbibigay ng kapayapaan at makakapagpatibay sa isaʼt isa. – Roma 14:19

 • Hanggaʼt maaari, mamuhay kayo nang mapayapa sa lahat ng tao. – Roma 12:18

 • Makakarinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo, at mababalitaan ninyo na may mga digmaan din sa malayo. Ngunit huwag kayong matakot. Kinakailangang mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan.- Mateo 24:6

 • Ako ang lumikha ng liwanag at ng dilim. Ako ang nagpapadala ng kabutihan at ng kapahamakan. Ako ang Panginoon na gumawa ng lahat ng ito.- Isaias 45:7

YOU MAY ALSO LIKE:


Comments


MOST VIEWED

Ang Buhay Ng Kristiyano Ay Masayang Tunay Lyrics | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One Ang Buhay Ng Kristiyano Ay Masayang Tunay Lyrics Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay, masayang tunay Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay I’ve got spirit in my HANDS God Is keeping me alive He’s keeping me alive, keeping me alive I’ve got spirit in my HANDS God Is keeping me alive Jesus is keeping me alive   Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay, masayang tunay Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay   I’ve got spirit in my HEAD God Is keeping me alive He’s keeping me alive, keeping me alive I’ve got spirit in my HEAD God Is keeping me alive Jesus is keeping me alive   Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay, masayang tunay Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay   I’ve got spirit in my SHOULDER God Is keeping me alive He’s keeping me alive, keeping me alive I’ve got spirit in my SHOULDER God Is keeping me alive Jesus is keeping me alive   Ang buhay

Diyos Ka Sa Amin Lyrics - Hope Filipino Worship | Tagalog Worship Song | Give Thanks To The Holy One

GIVE THANKS TO THE HOLY ONE Diyos Ka Sa Amin  Lyrics O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko Ginawa Mo'ng lahat Pag-ibig Mo ay tapat at wagas O Diyos, wala nang papantay  Sa kabutihan Mo Ang ngalan Mo'y itataas sa buhay ko Sundin ang loob Mo iparinig ang nais Mo Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin Panginoong Hesus, purihin Ka Dakilain Ka sa buhay ko aking Ama O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko Ginawa Mo'ng lahat Pag-ibig Mo ay tapat at wagas O Diyos, wala nang papantay Sa kabutihan Mo Ang ngalan Mo'y itataas sa buhay ko Sundin ang loob Mo iparinig ang nais Mo Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin Panginoong Hesus, purihin Ka Dakilain Ka sa buhay ko aking Ama Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin Panginoong Hesus, purihin Ka Dakilain Ka sa buhay ko Di nagbabago, Diyos Ka

What Does The Bible Say About Fear English (Bible Verse) | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One What Does The Bible Say About Fear There is no fear in love, but perfect love casts out fear, for fear has to do with punishment, and whoever fears has not reached perfection in love. - 1 John 4:18 Don't be wise in your own eyes; fear the Lord, and turn away from evil. - Proverbs 3:7 for God did not give us a spirit of cowardice, but rather a spirit of power and of love and of self-discipline. - 2 Timothy 1:7 Do not worry about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. - Philippians 4:6 when I am afraid, I put my trust in you. - Psalms 56:3 I sought the Lord, and he answered me, and delivered me from all my fears. - Psalms 34:4 do not fear, for I am with you, do not be afraid, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my victorious right hand. - Isaiah 41:10 I hereby command you: Be strong and courageous; do not be frightened or dismayed, for th

GIVE THANKS TO THE HOLY ONE | VERSE OF THE DAY (BIBLE VERSE) AUGUST 10, 2021

GIVE THANKS TO THE HOLY ONE VERSE OF THE DAY AUGUST 10, 2021 TUESDAY Psalms 56:3 When I am afraid, I put my trust in you. REFLECTION Sharing Praise be to you Father God Most High. You who have made the world, give us love, faith, and hope through your only begotten Son, Jesus Christ. All praise and honor are only for you.  This is my special day, the day that I was born into this world. The love of my mother, who nurtured and love me with all her life, strength, and ability. Many thanks to you my mother. Even though you are not with me now, I will never lose you in my heart. All your teachings and love for me are already planted in my heart and mind. Praise be to You God our Father. All thanks and praise I give to you Father God in the name of Jesus Christ our Savior. Thank you for your wonderful gift to us that no material thing can compensate for.  Thank you Father God for continue guiding me w ith relentless reminder through your words. Thank you Father God for your pure love. I

Verse of the Day - September 6 2021 (Reflection) - John 6:35 NIV - Give Thanks To The Holy One

GIVE THANKS TO THE HOLY ONE Verse of the Day September 6, 2021  John 6:35 NIV Then Jesus declared, " I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty.  REFLECTION Prayer Praise be to you, Lord God. Thank you so much for this new day of your care and grace to us. Thank you Father for your faithful love for us. Please forgive me for the sins and shortcomings that I have committed in thought, word, and deed. Please help me to live worthy of your sight. You alone Lord my strength and lean on any trial I face. Please help me get through them according to your plans. Please help me to understand your words and share them with praise for you.  Thank you, Lord Jesus Christ, for the teachings and deeds you have shown us. May the mighty Father please me in my life. Help me to follow in your footsteps as we approach our Father. Keep me away from temptations and may I be able to overcome them to be worthy to enter the Kingdom o