Skip to main content

Translate

What Does The Bible Say About Love | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One

What Does The Bible Say About Love

Tatlong bagay ang nananatili: ang pagtitiwala, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. - 1 Corinto 13:13

Mga anak, huwag tayong magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. - 1 Juan 3:18

Sumagot si Jesus, " Mahalin mo ang Panginoon mong Dios nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong pag-iisip. - Mateo 22:37

Walang anumang takot sa pag-ibig ang anumang takot. Kung natatakot man ang isang tao, ito'y dahil sa takot na maparusahan, at ipinapakita lang nito na hindi pa lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig. - 1 Juan 4:18

Wala nang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Juan 15:13

Magmahalan kayo nang tapat. Iwasan ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti. - Roma 12:9

Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, - 1 Corinto 13:4

Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang-loob, katapatan, - Galacia 5:22

Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo, kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib, o maging kamatayan. - Roma 8:35

At higit sa lahat, magmahalan kayo, dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa - Colosas 3:14

Mamanahin ito ng kanilang lahi at ang mga umiibig sa Dios ay doon maninirahan. - Salmo 69:36

Magmahalan kayo bilang magkakapatid kay Cristo at maging magalang sa isa't isa. - Roma 12:10

At hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Dios sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. - Roma 5:5

"Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Dios sa mga tao sa sanlibutan: Ibinigay niya ang kanyang Bugtong na Anak, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." - Juan 3:16

hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. - 1 Corinto 13:5

igalang mo ang iyong ama at ina, at mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili." - Mateo 19:19

Maging mahinahon kayo, mapagkumbaba, maunawain at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. - Efeso 4:2

Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin n'yo kundi ang kapakanan din ng iba. - Filipos 2:4

Mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Dios sa mga nagmamahal sa kanya. - Santiago 1:12

para manahan si Cristo sa mga puso n'yo dahil sa inyong pananampalataya. Ipinapanalangin ko rin na maging matibay kayo at matatag sa pag-ibig ng Dios, - Efeso 3:17

Ang sinumang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Dios dahil ang Dios ay pag-ibig. - 1 Juan 4:8

Pagpalain nawa ng Panginoong Jesu-Cristo ang lahat ng nagmamahal sa kanya nang tapat. - Efeso 6:24

Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. At magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Dios sa inyo dahil kay Cristo. - Efeso 4:32

Magpasensiyahn kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kaninuman, dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. - Colosas 3:13

Ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Mateo 5:44

Bible Verse Photo


YOUTUBE CHANNEL

Comments


MOST VIEWED

Ang Buhay Ng Kristiyano Ay Masayang Tunay Lyrics | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One Ang Buhay Ng Kristiyano Ay Masayang Tunay Lyrics Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay, masayang tunay Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay I’ve got spirit in my HANDS God Is keeping me alive He’s keeping me alive, keeping me alive I’ve got spirit in my HANDS God Is keeping me alive Jesus is keeping me alive   Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay, masayang tunay Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay   I’ve got spirit in my HEAD God Is keeping me alive He’s keeping me alive, keeping me alive I’ve got spirit in my HEAD God Is keeping me alive Jesus is keeping me alive   Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay, masayang tunay Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay   I’ve got spirit in my SHOULDER God Is keeping me alive He’s keeping me alive, keeping me alive I’ve got spirit in my SHOULDER God Is keeping me alive Jesus is keeping me alive   Ang buhay

Diyos Ka Sa Amin Lyrics - Hope Filipino Worship | Tagalog Worship Song | Give Thanks To The Holy One

GIVE THANKS TO THE HOLY ONE Diyos Ka Sa Amin  Lyrics O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko Ginawa Mo'ng lahat Pag-ibig Mo ay tapat at wagas O Diyos, wala nang papantay  Sa kabutihan Mo Ang ngalan Mo'y itataas sa buhay ko Sundin ang loob Mo iparinig ang nais Mo Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin Panginoong Hesus, purihin Ka Dakilain Ka sa buhay ko aking Ama O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko Ginawa Mo'ng lahat Pag-ibig Mo ay tapat at wagas O Diyos, wala nang papantay Sa kabutihan Mo Ang ngalan Mo'y itataas sa buhay ko Sundin ang loob Mo iparinig ang nais Mo Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin Panginoong Hesus, purihin Ka Dakilain Ka sa buhay ko aking Ama Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin Panginoong Hesus, purihin Ka Dakilain Ka sa buhay ko Di nagbabago, Diyos Ka

What Does The Bible Say About Fear English (Bible Verse) | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One What Does The Bible Say About Fear There is no fear in love, but perfect love casts out fear, for fear has to do with punishment, and whoever fears has not reached perfection in love. - 1 John 4:18 Don't be wise in your own eyes; fear the Lord, and turn away from evil. - Proverbs 3:7 for God did not give us a spirit of cowardice, but rather a spirit of power and of love and of self-discipline. - 2 Timothy 1:7 Do not worry about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. - Philippians 4:6 when I am afraid, I put my trust in you. - Psalms 56:3 I sought the Lord, and he answered me, and delivered me from all my fears. - Psalms 34:4 do not fear, for I am with you, do not be afraid, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my victorious right hand. - Isaiah 41:10 I hereby command you: Be strong and courageous; do not be frightened or dismayed, for th

GIVE THANKS TO THE HOLY ONE | VERSE OF THE DAY (BIBLE VERSE) AUGUST 10, 2021

GIVE THANKS TO THE HOLY ONE VERSE OF THE DAY AUGUST 10, 2021 TUESDAY Psalms 56:3 When I am afraid, I put my trust in you. REFLECTION Sharing Praise be to you Father God Most High. You who have made the world, give us love, faith, and hope through your only begotten Son, Jesus Christ. All praise and honor are only for you.  This is my special day, the day that I was born into this world. The love of my mother, who nurtured and love me with all her life, strength, and ability. Many thanks to you my mother. Even though you are not with me now, I will never lose you in my heart. All your teachings and love for me are already planted in my heart and mind. Praise be to You God our Father. All thanks and praise I give to you Father God in the name of Jesus Christ our Savior. Thank you for your wonderful gift to us that no material thing can compensate for.  Thank you Father God for continue guiding me w ith relentless reminder through your words. Thank you Father God for your pure love. I

Verse of the Day - September 6 2021 (Reflection) - John 6:35 NIV - Give Thanks To The Holy One

GIVE THANKS TO THE HOLY ONE Verse of the Day September 6, 2021  John 6:35 NIV Then Jesus declared, " I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty.  REFLECTION Prayer Praise be to you, Lord God. Thank you so much for this new day of your care and grace to us. Thank you Father for your faithful love for us. Please forgive me for the sins and shortcomings that I have committed in thought, word, and deed. Please help me to live worthy of your sight. You alone Lord my strength and lean on any trial I face. Please help me get through them according to your plans. Please help me to understand your words and share them with praise for you.  Thank you, Lord Jesus Christ, for the teachings and deeds you have shown us. May the mighty Father please me in my life. Help me to follow in your footsteps as we approach our Father. Keep me away from temptations and may I be able to overcome them to be worthy to enter the Kingdom o