Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2020

What Does The Bible Say About Hope | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One What Does The Bible Say About Hope Bible Verse  At hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Dios sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. - Roma 5:5 Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Dios. - Roma 5:4 Ngunit binabantayan ng Panginoon ang mga may takot sa kanya, sila na nagtitiwala sa kanyang pag-ibig. - Salmo 33:18 Ligtas na tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasang ito. Umaasa tayo dahil wala pa ang inaasahan natin. Aasa pa ba tayo kung nariyan na ang ating inaasahan? - Roma 8:24 Panginoon, bigyan nʼyo ako ng kalakasan ayon sa inyong pangako upang ako ay patuloy na mabuhay; at huwag nʼyong hayaan na mabigo ako sa pag-asa ko sa inyo. - Salmo 119:116 Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob, kayong mga umaasa sa Panginoon. - Salmo 31:24 dahil umaasa k

Verse Of The Day | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One  Verse Of The Day Huwag mong isipin na napakarunong mo na. Matakot ka sa Panginoon, at huwag gumawa ng masama. - Kawikaan 3:7 Full Chapter Dagdag na Kahalagahan ng Karunungan 1 Anak, huwag mong kalilimutan ang mga itinuturo ko sa iyo. Ingatan mo sa iyong puso ang mga iniuutos ko,  2 sapagkat ito ang magpapahaba at magpapaunlad ng iyong buhay.  3 Manatili kang mapagmahal at matapat; alalahanin mo itong lagi at itanim sa iyong isipan.  4 Kapag ginawa mo ito, malulugod ang Dios pati na ang mga tao. 5 Magtiwala ka nang buong puso sa  Panginoon  at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan.  6 Alalahanin mo ang  Panginoon  sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas.  7 Huwag mong isipin na napakarunong mo na. Matakot ka sa  Panginoon , at huwag gumawa ng masama.   8 Para iyon sa ikabubuti at ikalalakas ng iyong katawan.  9 Parangalan mo ang  Panginoon  sa pamamagitan ng paghahandog sa kanya ng mga unang bunga ng iyong ani.  10 Kapag

Verse Of The Day | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One Verse Of The Day upang hindi magkaroon ng pagkakahati-hati kundi pagmamalasakit sa isaʼt isa. Kaya kung nasasaktan ang isang parte ng katawan, ang ibang parte ay nasasaktan din. At kung ang isang parte ay pinararangalan, ang ibang parte ay natutuwa rin. Kayong lahat ang bumubuo ng katawan ni Cristo, at ang bawat isaʼy parte ng kanyang katawan. - 1 Corinto 12:25-27 Full Chapter Mga Kaloob ng Banal na Espiritu 1 Ngayon, mga kapatid, nais kong maunawaan ninyo ang tungkol sa mga kaloob ng Banal na Espiritu.  2 Alam naman ninyo na noong hindi pa kayo nakakakilala sa Dios, iniligaw kayo upang sumamba sa mga dios-diosan, na hindi naman nakakapagsalita.  3 Kaya gusto kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios ang magsasabi, “Sumpain si Jesus!” At wala ring taong makapagsasabi na, “Si Jesus ay Panginoon,” kung hindi siya pinapatnubayan ng Banal na Espiritu. 4 May ibaʼt iba tayong kaloob, ngunit iisa lang ang Espiritung pinagmulan nito.  5 M

Verse Of The Day | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One Verse Of The Day Sa halip, kung magbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik n'yong kaibigan. - Mateo 6:3 Full Chapter Ang Turo tungkol sa Pagbibigay 1 “Mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang-tao lang. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong Amang nasa langit. 2 “Kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang-tao roon sa mga sambahan at sa mga daan upang purihin sila ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala.  3 Sa halip, kung magbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik nʼyong kaibigan,   4 upang maging lihim ang pagbibigay ninyo. At ang inyong Amang nakakakita sa ginagawa ninyo nang lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo.” Ang Turo tungkol sa Pananalangin 5 “Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tutulad sa ginagawa ng mga