Skip to main content

Posts

Showing posts from 2020

Bible Verse Of The Day Tagalog November 29 2020 Give Thanks To The Holy One

Bible Verse Of The Day Tagalog November 29 2020 Give Thanks To The Holy One Verse Of The Day Halikayo, lumuhod tayo at sumamba sa Panginoon na lumikha sa atin. - Salmo 95:6 Full Chapter SALMO 95 Awit ng Pagpupuri sa Dios 1 Halikayo, magsiawit tayo nang may kagalakan! Sumigaw tayo sa pagpupuri sa  Panginoon  na ating Bato  na kanlungan  at tagapagligtas. 2 Lumapit tayo sa kanya nang may pasasalamat, at masaya nating isigaw ang mga awit ng papuri sa kanya. 3 Dahil ang  Panginoon  ay dakilang Dios. Makapangyarihang hari sa lahat ng mga dios. 4 Siya ang may-ari ng kailaliman ng lupa at tuktok ng mga bundok. 5 Sa kanya rin ang dagat pati ang lupain na kanyang ginawa. 6 Halikayo, lumuhod tayo at sumamba sa  Panginoon  na lumikha sa atin. 7 Dahil siya ang ating Dios at tayo ang kanyang mga mamamayan na  gaya ng  mga tupa sa kanyang kawan  na kanyang binabantayan at inaalagaan . Kapag narinig ninyo ang tinig niya, 8 huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso, katulad ng ginawa noon ng inyong

Wala Kang Katulad Lyrics Tagalog Gospel Song Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One Wala Kang Katulad Lyrics Awitin ko man Lahat ng awit sa mundo Di kayang ilarawan ang Kadakilaan Mo Kulang ang lahat ng tula Kulang maging mga salita Upang ihayag Ang kabutihan Mo Wala Kang katulad Wala nang hihigit sa'Yo Wala Kang katulad Wala nang papantay sa'Yo Ikaw ang Diyos noon pa man Maging ngayon at kailanman Sa habang panahon Wala Kang katulad Awitin ko man Lahat ng awit sa mundo Di kayang ilarawan ang Kadakilaan Mo Kulang ang lahat ng tula Kulang maging mga salita Upang ihayag Ang kabutihan Mo Wala Kang katulad Wala nang hihigit sa'Yo Wala Kang katulad Wala nang papantay sa'Yo Ikaw ang Diyos noon pa man Maging ngayon at kailanman Sa habang panahon Wala Kang katulad Wala Kang katulad Wala nang hihigit sa'Yo Wala Kang katulad Wala nang papantay sa'Yo Ikaw ang Diyos noon pa man Maging ngayon at kailanman Sa habang panahon Wala Kang katulad Sa habang panahon Sa habang panahon Sa habang panahon Wala Kang katulad

What Does The Bible Say About Anxiety Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One What Does The Bible Say About Anxiety Kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan, dahil ang bukas ay may sarili nang alalahanin. Sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw.” - Mateo 6:34 Ipagkatiwala nʼyo sa kanya ang lahat ng kabalisahan nʼyo, dahil nagmamalasakit siya sa inyo. - 1 Pedro 5:7 Walang anumang takot sa pag-ibig. Pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Kung natatakot man ang isang tao, itoʼy dahil sa takot na maparusahan, at ipinapakita lang nito na hindi pa lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig. - 1 Juan 4:18 Nakapagpapalungkot sa tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang pananalita ay kaaliwan. - Kawikaan 12:25 Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay nang kahit kaunti sa pamamagitan ng pag-aalala?  - Lucas 12:25 Huwag kang mangamba dahil ako ang Dios mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. - Isaias 41:10 Ang pananampal

Walang Hanggang Sasambahin Lyrics | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One Walang Hanggang Sasambahin Lyrics Nais kong Ika'y maranasan Pagkilos Mo'y aking inaasam Pagkat sa'Yo ko lang natagpuan Ang tunay na kagalakan Nais kong Ika'y maranasan Tibok ng puso ko'y Ikaw lamang Kaya't ngayon, bukas at kailanman Pagsamba ko'y iaalay Walang hanggang kitang pupurihin Walang hanggang sasambahin Buong laman ng puso kong ito Ang mamalagi sa'Yo Walang hanggang kitang pupurihin Walang hanggang sasambahin Buong laman ng puso kong ito Ang mamalagi sa'Yo Nais kong Ika'y maranasan Pagkilos Mo'y aking inaasam Pagkat sa'Yo ko lang natagpuan Ang tunay na kagalakan Nais kong Ika'y maranasan Tibok ng puso ko'y Ikaw lamang Kaya't ngayon, bukas at kailanman Pagsamba ko'y iaalay Walang hanggang kitang pupurihin Walang hanggang sasambahin Buong laman ng puso kong ito Ang mamalagi sa'Yo Walang hanggang kitang pupurihin Walang hanggang sasambahin Buong laman ng puso kong ito Ang mamalagi sa&#

Bible Verse Of The Day Tagalog September 30 2020 Give Thanks To The Holy One

Bible Verse Of The Day Tagalog September 30 2020 Give Thanks To The Holy One Verse Of The Day Ang kapangyarihan ng Dios ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay nang may kabanalan. Itoʼy sa pamamagitan ng pagkakakilala natin sa kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. - 2 Pedro 1:3 Full Chapter 2 PEDRO 1 Pagbati Mula kay Pedro 1   Mula kay  Simon Pedro na lingkod at apostol ni Jesu-Cristo. Mahal kong  mga  kapatid na  kabahagi sa napakahalagang pananampalataya na tinanggap din namin. Ang pananampalatayang itoʼy ibinigay sa atin ni Jesu-Cristo na ating Dios at Tagapagligtas, dahil matuwid siya. 2 Sumainyo nawa ang higit pang biyaya at kapayapaan dahil sa pagkakakilala ninyo sa ating Dios at Panginoong Jesu-Cristo. Pinili Tayo ng Dios na Maging mga Anak Niya 3 Ang kapangyarihan ng Dios ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay nang may kabanalan. Itoʼy sa pamamagitan ng pagkakakilala natin sa k

Bible Verse Of The Day September 29 2020 Tagalog Give Thanks To The Holy One

Bible Verse Of The Day September 29 2020 Tagalog Give Thanks To The Holy One Verse Of The Day na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka nang buong puso na muli siyang binuhay ng Dios, maliligtas ka - Roma 10:9 Full Chapter ROMA 10 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at dalangin sa Dios ay ang kaligtasan ng aking mga kalahing Judio.  2 Ako na rin ang makakapagpatunay na masigasig sila sa kanilang paglilingkod sa Dios, kaya nga lang ay hindi ayon sa katotohanan.  3 Itoʼy sa dahilang hindi nila alam kung paano itinuturing ng Dios na matuwid ang isang tao. Nagsikap silang gumawa ng sariling pamamaraan sa halip na sundin nila ang pamamaraan ng Dios.  4 Sapagkat  hindi nila alam na  si Cristo ang hangganan ng Kautusan. Dahil sa kanyang ginawa, ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay itinuturing ng Dios na matuwid. Ang Kaligtasan ay para sa Lahat 5 Ganito ang isinulat ni Moises tungkol sa taong itinuturing ng Dios na matuwid batay sa Kautusan: “Ang taong sumusunod

Bible Verse Of The Day Tagalog September 28 2020 Give Thanks To The Holy One

Bible Verse Of The Day Tagalog September 28 2020 Give Thanks To The Holy One Verse Of The Day Pin atawad nʼyo ang kasamaan ng inyong mga mamamayan;inalis nʼyo ang lahat ng aming kasalanan. - Salmo 85:2 Full Chapter SALMO 85 Panalangin para sa Kabutihan ng Bansa 1   Panginoon , naging mabuti kayo sa inyong lupain. Ibinalik nʼyo sa magandang kalagayan ang Israel. 2 Pinatawad nʼyo ang kasamaan ng inyong mga mamamayan; inalis nʼyo ang lahat ng aming kasalanan. 3 Inalis nʼyo na rin ang inyong matinding galit sa amin. 4   Minsan pa,  O Dios, na aming Tagapagligtas, ibalik nʼyo kami sa magandang kalagayan. Kalimutan nʼyo na ang inyong galit sa amin. 5 Habang buhay na ba kayong magagalit sa amin, hanggang sa aming mga salinlahi? 6 Hindi nʼyo na ba kami ibabalik sa magandang kalagayan upang kami ay magalak sa inyo? 7   Panginoon , ipakita nʼyo sa amin ang inyong pag-ibig at kami ay iligtas. 8 Pakikinggan ko ang sasabihin ng  Panginoong  Dios, dahil mangangako siya ng kapayapaan sa atin na kanya

What Does The Bible Say About Forgiveness Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One What Does The Bible Say About Forgiveness  Bible Verse  Patawarin nʼyo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. - Mateo 6:12 Kahit pitong beses pa siyang magkasala sa iyo sa maghapon, kung pitong beses din siyang hihingi ng tawad sa iyo ay patawarin mo. - Lucas 17:4 Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isaʼt isa. At magpatawad kayo sa isaʼt isa gaya ng pagpapatawad ng Dios sa inyo dahil kay Cristo. - Efeso 4:32 Magpasensiyahan kayo sa isaʼt isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kaninuman, dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. - Colosas 3:13 Hindi na siya mananagot sa lahat ng nagawa niyang kasalanan at dahil sa ginawa niyang matuwid,  patuloy  siyang mabubuhay. - Ezekiel 18:22 Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Dios ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. - 1 Juan 1:9 ngunit ang mga nagtitiwa