Skip to main content

Posts

Showing posts from 2020

Wala Kang Katulad (Lyrics) Tagalog Gospel Song Give Thanks To The Holy One

Wala Kang Katulad Lyrics Awitin ko man Lahat ng awit sa mundo Di kayang ilarawan ang Kadakilaan Mo Kulang ang lahat ng tula Kulang maging mga salita Upang ihayag Ang kabutihan Mo Wala Kang katulad Wala nang hihigit sa'Yo Wala Kang katulad Wala nang papantay sa'Yo Ikaw ang Diyos noon pa man Maging ngayon at kailanman Sa habang panahon Wala Kang katulad Awitin ko man Lahat ng awit sa mundo Di kayang ilarawan ang Kadakilaan Mo Kulang ang lahat ng tula Kulang maging mga salita Upang ihayag Ang kabutihan Mo Wala Kang katulad Wala nang hihigit sa'Yo Wala Kang katulad Wala nang papantay sa'Yo Ikaw ang Diyos noon pa man Maging ngayon at kailanman Sa habang panahon Wala Kang katulad Wala Kang katulad Wala nang hihigit sa'Yo Wala Kang katulad Wala nang papantay sa'Yo Ikaw ang Diyos noon pa man Maging ngayon at kailanman Sa habang panahon Wala Kang katulad Sa habang panahon Sa habang panahon Sa habang panahon Wala Kang katulad

What Does The Bible Say About (Anxiety) Give Thanks To The Holy One

What Does The Bible Say About (Anxiety) Kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan, dahil ang bukas ay may sarili nang alalahanin. Sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw.” - Mateo 6:34 Ipagkatiwala nʼyo sa kanya ang lahat ng kabalisahan nʼyo, dahil nagmamalasakit siya sa inyo. - 1 Pedro 5:7 Walang anumang takot sa pag-ibig. Pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Kung natatakot man ang isang tao, itoʼy dahil sa takot na maparusahan, at ipinapakita lang nito na hindi pa lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig. - 1 Juan 4:18 Nakapagpapalungkot sa tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang pananalita ay kaaliwan. - Kawikaan 12:25 Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay nang kahit kaunti sa pamamagitan ng pag-aalala? - Lucas 12:25 Huwag kang mangamba dahil ako ang Dios mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. - Isaias 41:10 Ang pananampalataya ay ang katiyakan na

Walang Hanggang Sasambahin (Lyrics) | Give Thanks To The Holy One

Walang Hanggang Sasambahin (Lyrics) Nais kong Ika'y maranasan Pagkilos Mo'y aking inaasam Pagkat sa'Yo ko lang natagpuan Ang tunay na kagalakan Nais kong Ika'y maranasan Tibok ng puso ko'y Ikaw lamang Kaya't ngayon, bukas at kailanman Pagsamba ko'y iaalay Walang hanggang kitang pupurihin Walang hanggang sasambahin Buong laman ng puso kong ito Ang mamalagi sa'Yo Walang hanggang kitang pupurihin Walang hanggang sasambahin Buong laman ng puso kong ito Ang mamalagi sa'Yo Nais kong Ika'y maranasan Pagkilos Mo'y aking inaasam Pagkat sa'Yo ko lang natagpuan Ang tunay na kagalakan Nais kong Ika'y maranasan Tibok ng puso ko'y Ikaw lamang Kaya't ngayon, bukas at kailanman Pagsamba ko'y iaalay Walang hanggang kitang pupurihin Walang hanggang sasambahin Buong laman ng puso kong ito Ang mamalagi sa'Yo Walang hanggang kitang pupurihin Walang hanggang sasambahin Buong laman ng puso kong ito Ang mamalagi sa'Yo Walang hanggang kita

What Does The Bible Say About (Forgiveness) | Give Thanks To The Holy One

GIVE THANKS TO THE HOLY ONE What Does The Bible Say About Forgiveness Patawarin nʼyo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. - Mateo 6:12 Kahit pitong beses pa siyang magkasala sa iyo sa maghapon, kung pitong beses din siyang hihingi ng tawad sa iyo ay patawarin mo. - Lucas 17:4 Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isaʼt isa. At magpatawad kayo sa isaʼt isa gaya ng pagpapatawad ng Dios sa inyo dahil kay Cristo. - Efeso 4:32 Magpasensiyahan kayo sa isaʼt isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kaninuman, dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. - Colosas 3:13 Hindi na siya mananagot sa lahat ng nagawa niyang kasalanan at dahil sa ginawa niyang matuwid, patuloy siyang mabubuhay. - Ezekiel 18:22 Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Dios ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. - 1 Juan 1:9 ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon

What Does The Bible Say About Hope | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One What Does The Bible Say About Hope Bible Verse  At hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Dios sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. - Roma 5:5 Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Dios. - Roma 5:4 Ngunit binabantayan ng Panginoon ang mga may takot sa kanya, sila na nagtitiwala sa kanyang pag-ibig. - Salmo 33:18 Ligtas na tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasang ito. Umaasa tayo dahil wala pa ang inaasahan natin. Aasa pa ba tayo kung nariyan na ang ating inaasahan? - Roma 8:24 Panginoon, bigyan nʼyo ako ng kalakasan ayon sa inyong pangako upang ako ay patuloy na mabuhay; at huwag nʼyong hayaan na mabigo ako sa pag-asa ko sa inyo. - Salmo 119:116 Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob, kayong mga umaasa sa Panginoon. - Salmo 31:24 dahil umaasa k

What Does The Bible Say About Resurrection | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One What Does The Bible Say About Resurrection Bible Verse Binuhay kayong muli kasama ni Cristo, kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Cristo na nakaupo sa kanan ng Dios. -  Colosas 3:1 At kung si Cristo'y hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral, at wala ring silbi ang inyong pananampalataya. - 1 Corinto 15:14 Sapagkat nanalig si Abraham na kung mamamatay si Isaac, muli siyang bubuhayin ng Dios. At ganoon nga ang nangyari - parang bumalik sa kanya si Isaac mula sa kamatayan. - Hebreo 11:19 "At ikaw Daniel, ipagpatuloy mo ang iyong gawain. Mamamatay ka, pero bubuhayin kang muli sa mga huling araw upang tanggapin ang iyong gantimpala na inihanda para sa iyo." - Daniel 12:13 At kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayong muli tulad ng muli niyang pagkabuhay. - Roma 6:5 Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit kapag ito&

What Does The Bible Say About Fear English (Bible Verse) | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One What Does The Bible Say About Fear There is no fear in love, but perfect love casts out fear, for fear has to do with punishment, and whoever fears has not reached perfection in love. - 1 John 4:18 Don't be wise in your own eyes; fear the Lord, and turn away from evil. - Proverbs 3:7 for God did not give us a spirit of cowardice, but rather a spirit of power and of love and of self-discipline. - 2 Timothy 1:7 Do not worry about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. - Philippians 4:6 when I am afraid, I put my trust in you. - Psalms 56:3 I sought the Lord, and he answered me, and delivered me from all my fears. - Psalms 34:4 do not fear, for I am with you, do not be afraid, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my victorious right hand. - Isaiah 41:10 I hereby command you: Be strong and courageous; do not be frightened or dismayed, for th